Social Media

Disclaimer

Op deze site is informatie te vinden over de ontwikkelingen en activiteiten van Salon Finique. Bij het maken, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze site is uiterste zorgvuldigheid betracht. Salon Finique geeft echter nadrukkelijk geen enkele garantie af betreffende onder meer de beschikbaarheid, compleetheid, actualiteit, of de betrouwbaarheid van de inhoud van de site. Noch garandeert Salon Finique dat de site ononderbroken, op tijd, veilig of foutvrij is of dat softwarefouten gecorrigeerd worden.

Salon Finique is niet aansprakelijk voor enige door u of door iemand anders geleden schade die het resultaat is van het gebruik van www.salonfinique.nl, veroorzaakt in het geheel of gedeeltelijk door verwaarlozing buiten haar schuld om in het interpreteren, rapporteren of het afleveren van de service en enige inhoud via de service. In geen enkel geval zal Salon Finique aansprakelijk zijn voor schade geleden door u of iemand anders, genomen beslissingen gebaseerd op de inhoud van deze site, en is niet aansprakelijk voor enige geleden schade die een direct, speciaal, incidenteel of indirect gevolg zijn van het gebruik of de onmogelijkheid tot gebruik van de site.

Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites die niet het eigendom zijn van Salon Finique zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de site. Salon Finique geeft geen enkele garantie noch het aanvaardt enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites.

Salon Finique kan dus op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie op deze site.

De informatie die op de site staat, mag vrij verspreid worden, mits voor niet-commerciële doeleinden. Wijzigingen en aanvullingen kunnen te allen tijde en met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Salon Finique zal bij naar haar oordeel gebleken misbruik en andere geschillen een beroep op haar rechten kunnen doen bij de daartoe wettelijk bevoegde Nederlandse rechter.

Terug naar boven
Nieuws
Partners

VolgOnsOpFacebook

MAQUIS IMPORT